20 trắc nghiệm tìm điểm cực trị của hàm số có đáp án

20 trắc nghiệm tìm điểm cực trị của hàm số, tài liệu trắc nghiệm này sẽ cải thiện tốt kiến thức các em về phần đồ thị hàm số

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Y Dược Hà Nội tổng hợp kiến thức mảng cực trị hàm số cải thiện kiến thức cho các em. Sau đâu là phần câu hỏi và đáp án

Câu 1: Trong các khẳng định sau về hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

B. Hàm số có hai điểm cực đại là x = 1; x = -1

C. Cả A và B đều đúng

D. Chỉ có A là đúng

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai:

A. Hàm số y = -x3 + 3x2 - 3 có cực đại và cực tiểu

B. Hàm số y = x3 + 3x2 + 1 có cực trị

C. Hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) không có cực trị

D. Hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) có 2 cực trị

Câu 3: Tìm kết quả đúng về giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

A. yCD = 1; yCT = 9

B. yCD = 1; yCT = -9

C. yCD = -1; yCT = 9

D. yCD = 9; yCT = 1

Câu 4: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Với mọi m khác 1 thì hàm số có cực đại, cực tiểu

B. ∀m > 1 thì hàm số có cực trị

C. ∀m < 1 thì hàm số có cực trị

D. Hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu.

Câu 5: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = -x3 + 3x + 4 là?

A. x = -1             B. x = 1               C. (-1; 2)                D. (1; 6)

Câu 6: Điểm cực đại của hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) là

A. x = 0

B. x = √2; x = -√2

C. (0; -3)

D. (√2; -5); (-√2; -5)

Câu 7: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Hàm số có hai điểm cực trị x1; x2. Tích x1; x2 có giá trị bằng:

A. – 2                B. – 5                    C. -1                       D. – 4

Câu 8: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Tọa độ điểm cực đại của hàm số là

A. (-1; 2)            B. (1; 2)                 C. (3; 2/3)                D. (1; -2)

Câu 9: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Hàm số có

A. Một cực đại và hai cực tiểu

B. Một cực tiểu và hai cực đại

C. Một cực đại và không có cực tiểu

D. Môt cực tiểu và một cực đại

Câu 10: Cho hàm số y = x3 - 3x + 1. Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng

A. – 6                  B. – 3                     C. 0                          D. 3

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018