0988.0988.35

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Gửi cho em Trọn bộ đề thi và đáp án về môn toán của Thành Phố Hà Nội gửi tới các thí sinh trong cả nước. Bộ đề được bao hàm tổng quát các kiến thức liên quan đến thi tốt nghiệp THPT trong đó có các phần như Hàm Số, Lượng giác, Tích Phân, Logarit...

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Bộ đề thi mới nhất về Môn Toán của TP. Hà Nội

Đáp án đề thi thử Môn Toán của Trường Thành Phố Hà Nội

1. A

11. B

21. D

31. C

41. A

2. A

12. C

22. D

32.

42. A

3. C

13. D

23. A

33. D

43. A

4. A

14. D

24. B

34. B

44. B

5. C

15. B

25. B

35. D

45. A

6. C

16. B

26. D

36. D

46. B

7. C

17. B

27. B

37. B

47. B

8. D

18. B

28. B

38. D

48. A

9. C

19. B

29. C

39. D

49. B

10. B

20. B

30. A

40. C

50. C