Dự thảo Thông tư ban hành Quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Khoản 4 Điều 68 về Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học bao gồm: Quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại hoc, chuẩn đối với chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học và yêu cầu tối thiểu để chương trình đào tạo được thực hiện, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý

Yêu cầu xây dựng Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học là một trong những nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học đã được quy định cụ thể trong Luật Giáo dục đại học, cụ thể:

+ Khoản 3 Điều 52 về To chức kiểm định chất lượng giáo dục quy định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại hoc;

+ Khoản 4 Điều 68 về Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học bao gồm: Quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại hoc, chuẩn đối với chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học và yêu cầu tối thiểu để chương trình đào tạo được thực hiện, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

Đối với giáo dục đại học, hệ thống các chuẩn/quy định đã được xây dựng ban hành bao gồm: Quy định điều kiện thành lập trường; Quy định điều kiện mở ngành; Điều lệ trường đại học; Quy chế/quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo; Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học; chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo... Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng Khung trình độ quốc gia, quy định về yêu cầu về năng lực của người học đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học, khối lượng kiến thức tối thiểu của mỗi trình độ để làm cơ sở các trường phát triển chương trình đào tạo. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ phải xây dựng chuẩn đối với chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Như vậy, hệ thống chuẩn đối với giáo dục đại học đã được xác định tương đối cụ thể trong Luật Giáo dục đại học và Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học là một cấu phần của Hệ thống giúp các cơ sở đào tạo xây dựng những mục tiêu phấn đấu hướng đến hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục đại học.

2. Phạm vi điều chỉnh

Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học chỉ áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học nhưng không áp dụng đối với các trường cao đang do từ 1/7/2015, khi Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các trường cao đẳng không còn là cơ sở giáo dục đại học mà chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Luật giáo dục nghề nghiệp không có quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018