Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền công bố chỉ tiêu 2017

Năm 2017 Trường Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền lấy 1550 chỉ tiêu cho toàn ngành. Điều kiện được xét vào trường là các em phải có học lực mỗi năm cấp 3 >=6.0 & Hạnh kiểm phải từ khá trở lên.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường Học Viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh trong cả nước với 4 nhóm ngành/ngành tuyển sinh vào trường:

- Nhóm 1: Ngành Báo chí;

- Nhóm 2 gồm các ngành: Công tác xã hội, Triết học, Kinh tế, Xuất bản, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước,Xã hội học;

- Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

- Nhóm 4 gồm các ngành: Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chún.

Nhóm ngành

Môn bắt buộc (A)

Môn tự chọn (B) (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

Môn Năng khiếu (C)

Điểm xét tuyển

1

Ngữ văn

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, Vật lý

Năng khiếu báo chí

A + B + C

2

Ngữ văn + Toán

Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

-

A + B

3

Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

Địa lý, Toán, Tiếng Anh

-

A + B

4

Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội,

-

A + B

Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển:

 

TT Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Bài thi/môn thi xét tuyển Chỉ tiêu
  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)       1550
 1 Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử D320101 600 Nhóm 1: 435
 
- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
 
- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 
- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  Tiếng Anh
2 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí D320101 603  
3 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình D320101 606 - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
4 Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin D220301 524 Nhóm 2: 40
5 Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học D220301 525   40
6 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị D310101 526 - Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên 40
7 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 527   40
8 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 528 - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội 40
9 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước D310202     50
10 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa D310201 530 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 50
11 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển D310201 531   50
12 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội D310201 532   50
13 Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh D310201 533   40
14 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển D310201 535   45
15 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công D310201 536   50
16 Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước D310201 537   50
17 Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D320401     50
18 Xã hội học D310301     50
19 Công tác xã hội D760101     50
20 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D220310   Nhóm 3: 40
 
- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý
 
- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán
 
- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh
21 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại D310206 610 Nhóm 4: 100
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611  
22 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) 612 TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán 40
23 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp D360708 615   80
24 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616 TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên 40
25 Quảng cáo D320110     40
26 Ngôn ngữ Anh D220201   TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội 40
 
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018