Luyện tập các dạng bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án

Luyện tập các dạng bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số sẽ giúp các em nắm bắt kiến thức linh hoạt trong việc giải trắc nghiệm với các dạng bài liên quan đến hàm số

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Đây là những Dạng bài hàm số được Cao đẳng Y Dược Hà Nội sưu tầm tổng hợp gửi đến các em chúc các em ôn luyện thật tốt

Câu 1: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có tâm đối xứng là:

A. (3; 1)               B. (1; 3)               C. (1; 0)                 D. (0; 1)

Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3  xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

A. 2                    B. 4                     C. 8                        D. 6

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 4: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m.

Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt?

A. m < 2              B. m > 6               C. 2                       D. m < 2  m > 6

Câu 5: Giá trị cực đại của hàm số y = x3 - 3x2 - 3x + 2 là:

A. -3 + 4√2          B. 3 - 4√2              C. 3 + 4√2               D. -3 - 4√2

Câu 6: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2x - 1. Xét các mệnh đề:

I. Đồ thị có một điểm uốn.

II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.

III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị

Mệnh đề nào đúng:

A. Chỉ I và II          B. Chỉ II và III.       C. Chỉ I và III.         D. Cả I, II, III.

Câu 7: Cho hàm số y = 3x - 4x3 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm uốn của (C) có phương trình là:

A. y = -12x             B. y = 3x              C. y = 3x - 2            D. y = 0

Câu 8: Hàm số nào sau đây không có cực trị?

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 9: Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 5

A. (0;5)                   B. (1;3)                  C. (-1;1)                  D. (0;0)

Câu 10: Hàm số y = x3 - 3x đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2;2] khi x bằng:

A. -2                       B. 1                        C. -1 hay -2             D. 1 hay -2

Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 12: Cho hàm số y = x3 + 6x2 + 3(m + 2)x - m - 6 có cực đại, cực tiểu tại x1, x2 sao cho x1 < -1 < x2thì giá trị của m là:

A. m > 1.                 B. m < 1.                C. m > -1.                 D. m < -1.

Câu 13: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là:
A. (-1;-1) và (-3;7)     B. (1;-1) và (3;-7)     C. (1;1) và (3;7)         D. (-1;1) và (-3;-7)

Câu 14: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:

A. Luôn có trục đối xứng

B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng.

C. Luôn có tâm đối xứng.

D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng.

Câu 15: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?

A. y = x3 - 3x2 - 6

B. y = x4 - 3x2 - 1

C. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

D. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Đáp án bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số:

Câu 1: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có tâm đối xứng là:

Đáp án: C. (1;0)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) (C) có tiệm cận đứng là x = 1 và tiệm cận ngang y = 0.

Suy ra: Tâm đối xứng là: I(1;0).

Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

Đáp án: A. 2

y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1;3]

y' = 3x2 - 6x = 3x(x - 2)

y' = 0 ↔ x = 0 hoặc x = 2

=> f(0) = 3; f(2) = -1; f(1) = 1; f(3) = 3

Suy ra:

GTLN: M = 3

GTNN: m = -1

Vậy: M + m = 2

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

Đáp án: D. y = 1/3 x - 1/3

(H) cắt Ox tại A(1;0)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Suy ra: Hệ số góc tiếp tuyến tại A là: f'(1) = 1/3

Phương trình tiếp tuyến tại A là: y - 0 = 1/3(x - 1) => y = 1/3 x - 1/3

Câu 4: 

Đáp án: D. m < 2  m > 6

Câu 5:

Đáp án: A. -3 + 4√2

Câu 6:

Đáp án: C. Chỉ I và III.

Câu 7:

Đáp án: B. y = 3x

Câu 8:

Đáp án: D. Cả ba hàm số A, B, C

Câu 9:

Đáp án: A. (0; 5)

Câu 10:

Đáp án: D. 1 hay -2

Câu 11:

Đáp án: B

Câu 12:

Đáp số: B. m<1.

Câu 13:

Đáp số: A. (-1; -1) và (-3; 7)

Câu 14: 

Đáp án: C. Luôn có tâm đối xứng.

Câu 15:

Đáp án: B.

Xem thêm: http://caodangduochanoi.vn/tin-tuc-dao-tao/tong-hop-250-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-1000568

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018