Đáp án đề thi thử nghiệm THPT QG 2017 lần 3

Ngày 14/05 vừa qua Bộ Giáo Dục vs Đào Tạo chính thức công bố đề thi thử nghiệm lần thứ 3 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017 để giáo viên và học sinh có căn cứ xây dựng phương án ôn tập hiệu quả nhất. Sau đây là đáp án cho các đáp án.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Download trọn bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 (14/05)

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Toán:

1.B

2.C

3.C

4.D

5.C

6.B

7.A

8.D

9.D

10.A

11.B

12.C

13.C

14.A

15.C

16.D

17.D

18.D

19.A

20.D

21.A

22.C

23.B

24.C

25.C

26.D

27.C

28.D

29.D

30.D

31.A

32.A

33.C

34.C

35.C

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44.D

45.C

46.A

47.C

48.B

49.C

50.A

 

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Hóa Học:

41 D

42 B

43 D

44 B

45 B

46 A

47 B

48 B

49 B

50 C

51 B

52 C

53 A

54 B

55 C

56 B

57 A

58 D

59 B

60 B

61 D

62 C

63 B

64 B

65 C

66 A

67 C

68 C

69 A

70 A

71 A

72 C

73 A

74 B

75 C

76 A

77 A

78 A

79 A

80 A

 

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Địa Lý:

41.A

42. C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.C

48.D

49.C

50.A

51.A

52.D

53.A

54.D

55.D

56.D

57.C

58.A

59.B

60.B

61.C

62.D

63.A

64.A

65.C

66.D

67.A

68.B

69.C

70.B

71.D

72.A

73.B

74.D

75.A

76.D

77.D

78.D

79.C

80.B

 

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Vật Lý:

1.C

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.C

11.D

12.B

13.D

14.B

15.B

16.B

17.B

18.B

19.D

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.D

26.B

27.B

28.A

29.C

30.D

31.D

32.B

33.B

34.D

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.A

 

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Tiếng Anh:

1.B

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.B

8.D

9.C

10.B

11.D

12.A

13.A

14.C

15.B

16.C

17.B

18.D

19.C

20.C

21.D

22.D

23.A

24.B

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.D

31.A

32.C

33.B

34.C

35.B

36.D

37.D

38.C

39.B

40.A

41.D

42.A

43.C

44.B

45.A

46.D

47.B

48.A

49.C

50.A

 

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Sinh Học:

81. A

91. A

101. B

111.A

82. B

92. C

102. A

112.A

83. A

93. C

103.C

113.D

84. C

94. B

104.A

114.B

85. D

95. B

105.D

115.D

86. D

96. C

106.A

116.D

87. D

97. B

107.C

117.D

88. C

98. A

108.A

118.D

89. B

99. D

109.C

119.D

90. B

100. C

110.D

120.D

 

Đáp án đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia 2017 lần 3 môn Lịch Sử:

1.B

2.D

3.B

4.C

5.C

6.D

7.C

8.D

9.D

10.C

11.B

12.C

13.D

14.C

15.B

16.C

17.D

18.B

19.B

20.A

21.B

22.B

23.B

24.A

25.D

26.A

27.C

28.A

29.A

30.D

31.C

32.B

33.D

34.B

35.C

36.D

37.B

38.A

39.B

40.D

 

caodangduochanoi.vn dẫn nguồn từ: luyenthithptquocgia.com

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018